یک شعر - یک شعر فی البداهه

رتیل ها

          پشت چراغ قرمز

                                منتظرند

اسکلت های سوخته

                           به آسمان چشم دوختند

ویروس ها

              از خط های سفید

                                     عبور کردند

عزرائیل 

با خبرچینی انگشت های اشاره

با خود شیرینی دندانها

و با ترس دلها

پلور آبی را

در مترو

پیدا خواهد کرد .

/ 0 نظر / 27 بازدید